spezifikation-a169-oekovital-baer-ohne-gelatine-v12-pdf